Location: Japan

Event Information

This event took place on March 8th 2015. Although Yoshida Masanori, Toshiaki Fujii & Masahiro Fujii all competed in the pro division their scores were not counted due to ‘judge interlocking’.

Results (Pro)

1. Moichi Suzuki
2. Isamu Yamamoto
3. Mitsuhiro Yasumoto
4. Tsukasa Kawabe
D/Q Toshiaki Fujii
D/Q Masahiro Fujii
D/Q Yoshida Masanori

Results (Amateur)

1. Hayakawa Kanata
2. Ikkei Nagao
3. Yuta Fujii
4. Yuki Nagasuka
5. Hayato Kojima
6. Yu Shoji
7. Sora Yamawaki
8. Haruto Ohashi
9. Kazuya Imamura
9. Kotori Ishida

Results (Senior)

1. Daisuke Murakawa
2. Tetsuji Noda
3. Tomohisa Hayakawa
4. Takashi Root
5. Susumu Moriya
6. Shigeo Sugawara
7. Toshiyuki Marumo
8. Kiyoshitsugi Taguchi

Results (First Entry)

1. Hina Yamawaki
2. Ohishi Takumi
3. Nagahisa Yuuri
4. Sora Yamawaki
5. Inoue Akihiro
6. Kazuha Moriya
7. Yui Kawamura
8. Ao Moriya
9. Shunto Nakamura

Articles

Results and event information on FS.com

Media

Pro Contest Highlights

Am Contest Highlights

Senior Contest Highlights

First Entry Contest Highlights