Futaba Cup 2015Location: Saitama, Japan

Event Information

This event took place in Wako Forest Park, Saitama on 25th October 2015. Masahiro Fuji, Toshiaki Fujii and Yuta Kikuchi were judging the event and couldn’t compete in the event, however all took part in exhibition runs.

Results (Professional)

1. Hidemi Ohishi
2. Moichi Suzuki
3. Masanori Yoshida
4. Ryan Brynelson
5. Takatoshi Koie
6. Mitsuhiro Yasumoto
7. Satoshi Kanagawa
8. Nobuhiko Tsuda
8. Rikiya Kobayashi
10. Tomo Koyano
11. Kenta Omori
D/Q. Toshiaki Fujii
D/Q. Masahiro Fujii
D/Q. Yuta Kikuchi

Results (Amateur)

1. Ikkei Nagao
2. Yuta Fujii
3. Hayato Kojima
4. Hayato Nakamura
5. Inoue Hiroshi Akira
6. Takeuchi Koji

Results (Girls)

1. Sera Yinawaki
2. Hina Yinawaki
3. Yuri Nagahisa
4. Yuki Koyano
5. Risa Matsui
6. Ichiyo Moriya

Results (Beginner)

1. Shouma Koizumi
2. Ao Moriya
3. Kazuhana Masuda

Results (Senior)

1. Tetsuji Noda
2. Daisuke Murakawa
3. Toshijuki Marumo
4. Yuichi Takagaki
5. Nemoto Takashi
6. Ito Seiji
7. Susumu Moriya

Articles

Results and photos on Freestyle-Sk8.com
Event information on Oyan’s blog
Event photos on Oyan’s blog

Media

Event highlights montage