Location: Japan

Pro Results
1. Gunter Mokulys
2. Shigekazu “Moichi” Suzuki
3. Rene Shigueto Marubayashi
4. Masahiro Fujii
5. Stefan “Lillis” Akesson
6. Per Canguru
7. Kevin Harris
8. Masanori Yoshida
9. Toshiaki Fujii
10. Yuta Kikuchi
11. A.J Kohn
12. Satoshi Ohashi
13. Kenta Omori
14. Ozward
15. Hidemi Ohishi
16. Kuniatsu Yamaoka
17. Kikuji Koike
18. Masaru Ishino
19. Kenji Mokuda

Amatuer Results
1. Greyson Asthon
2. Suzuki Lyrics Guizhou
3. Suzuki Daiki
4. HINO Akio
5. Kobayashi Yu
6. Koyano Friends
7. Nakano Seiya
8. Nishino Yasuhiro
9. Jun Sasaki
10. Kudo Science

Girls Results
1. Murayama Yukiko
2. Iino Sayaka
3. Rock Hatsukaiti Yoko
4. Sada Nobu Prince Yu
5. Shannon Sexton
6. Matsui Risa

Articles

Article on JFSA about contest
Short Article on WFSA News Page
Discussion on WFSA Forum

Media


TV Coverage from event


Gunter Mokulys – First Place Run Pro


Shigekazu “Moichi” Suzuki – Second Place Run Pro


Team SOS at World Championships